ΚΕντρο ΣΥμβουλευτικής Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ